Nuri Sami Koral

1908 - 1990

Gizlilik / Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

 

Aydınlatma Metni Türkçe

KVKK uyarınca veri sorumlusunun ilgili kişileri aydınlatmakla yükümlüdürler.

Veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğü

MADDE 10- (1) Kişisel verilerin elde edilmesi sırasında veri sorumlusu veya yetkilendirdiği kişi, ilgili kişilere;

a) Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği,

b) Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği,

c) İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,

ç) Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi,

d) 11 inci maddede sayılan diğer hakları,

Konusunda bilgi vermekle yükümlüdür.

İlgili kişinin hakları

MADDE 11- (1) Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

Haklarına sahiptir.

Kaynak: kvkk.gov.tr

Aydınlatma Metni İngilizce

By Turkey's KVKK (PROTECTION OF PERSONAL DATA AND PRIVACY POLICY) privacy statue as amended;

Obligation of Data Controller to Inform the user:

ARTICLE 10 – (1) At the time when personal data are obtained, the data controller or the person authorised by it is obliged to inform the data subjects about the following:

a) the identity of the data controller and of its representative, if any,

b) the purpose of processing of personal data;

c) to whom and for which purposes the processed personal data may be transferred,

ç) the method and legal basis of collection of personal data,

d) other rights referred to in Article 11.

 

Rights of The Data Subject

 

ARTICLE 11 – (1) Each person has the right to request to the data controller about him/her;

a) to learn whether his/her personal data are processed or not,

b) to demand for information as to if his/her personal data have been processed,

c) to learn the purpose of the processing of his/her personal data and whether these personal data are used in compliance with the purpose,

ç) to know the third parties to whom his personal data are transferred in country or abroad,

d) to request the rectification of the incomplete or inaccurate data, if any,

e) to request the erasure or destruction of his/her personal data under the conditions referred to in Article 7,

f) to request reporting of the operations carried out pursuant to sub-paragraphs (d) and (e) to third parties to whom his/her personal data have been transferred,

g) to object to the occurrence of a result against the person himself/herself by analyzing the data processed solely through automated systems,

ğ) to claim compensation for the damage arising from the unlawful processing of his/her personal data.

 

Ref: kvkk.gov.tr